Integritetspolicy

Verkställandedatum: 1 januari 2023

Novavax kommer endast att samla in och använda information om dig för specifika och lagliga ändamål.

Med denna policy vill vi informera dig om:

Om du har några fler frågor om hur vi behandlar dina uppgifter kan du:

Vi uppskattar att du frågar oss först, men vi vill också informera dig om hur du kan kontakta eller lämna in klagomål till:

Mer information

Novavax-företagsgruppen

”Novavax”, ”vi” och ”oss” avser Novavax Inc. Juridiskt sett är vi ”personuppgiftsansvariga” för all behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Om något av våra dotterbolag är inblandade i behandlingen kan dina uppgifter delas eller överföras på ett sätt som vi vill göra tydligt för dig. Om ett dotterbolag senare får separat personuppgiftsansvar eller delar personuppgiftsansvar med oss, med andra ord om en annan del av vår koncern fattar beslut om behandlingen, kommer vi att meddela dig vid en lämplig tidpunkt.

Novavax, Inc.
21 Firstfield Road
Gaithersburg, MD 20878 USA

Adress i Europa:
Fraumünsterstrasse 16
8001 Zürich

Telefonnummer: +1-844-NOVAVAX (668-2829)

När och varför vi behöver information om dig

Detta integritetsmeddelande omfattar hur och varför vi samlar in och använder dina personuppgifter när vi erbjuder våra tjänster.

När vi använder termen ”personuppgifter” avser vi data som rimligen kan användas för att identifiera en person eller som rimligen avser en levande person (en ”registrerad person”).

När vi använder termen ”tjänster” avser vi följande:

 • Webbplatsen Novavax.com och andra webbplatser som ägs och styrs av oss och som länkar till detta integritetsmeddelande (”webbplatser”).

  Policy för cookies. Vi samlar in viss information, som kan inkludera personuppgifter, från våra besökare för att webbplatserna ska fungera och för att göra det möjligt att använda önskade funktioner och svara på direkta frågor från besökare.

  Andra cookies och spårningstekniker kan också användas för att samla in personuppgifter, förutsatt att du lämnar ditt samtycke på detaljnivå, i syfte att analysera hur våra webbplatser används och göra vårt marknadsföringsmaterial mer relevant för dig. Denna information kan inkludera vilka webbplatser som du besökt/besöker direkt innan eller efter ditt besök på webbplatserna samt vilken webbläsare du använder. Läs vår separata policy för cookies för att ta reda på hur vi använder cookies på webbplatsen och vilka val du har i samband med användning av cookies.
 • Prospektiv forskning och anställningsprocesser för anställda (”Anställningsaktiviteter”)

  När vi överväger ansökningar om anställning, inklusive för att utvärdera och bekräfta din lämplighet för en anställning och för att kontrollera att all information som du skickat in stämmer, kan vi göra våra egna undersökningar för att bekräfta eller göra tillägg till informationen som du förser oss med när du ansöker. Personuppgifter kan inkludera bakgrundsdata inklusive, om detta tillåts enligt lag och är relevant för anställningen, information om ditt brottsregister/olagligt beteende, information om yrke och anställning inklusive CV-information, professionell eller akademisk historik, meriter, beteckningar, licenser och personalfiler.
   
 • Våra marknadsförings- och affärsutvecklingsaktiviteter, inklusive evenemang som vi står värd för (t.ex. webbseminarier) och sociala medier som vi driver (”Marknadsföringsaktiviteter”).

  För att sköta, driva, utveckla och få vår verksamhet att växa samt för att administrera tjänster, bland annat via användning av tredje parts tjänsteleverantörer och affärspartner, kommer vi att behandla personuppgifter om namn, närvaro, yrke, e-postadress och telefonnummer, vilket vi meddelar dig om innan och under marknadsföringsaktiviteten. Vi samlar också in relevanta personuppgifter när du frivilligt skickar in information, när du registrerar dig med oss för att få information om kliniska studier eller andra forskningsstudier, när du registrerar dig för evenemang som webbseminarier, utbildningar, föredrag, seminarier eller studiecirklar, när du skickar in en ansökan om bidrag, när du ber att få uppdaterad finansiell information om Novavax affärer, när du söker jobb, skickar oss e-post eller en annan form av kommunikation eller när du fyller i ett formulär i samband med våra tjänster.

  Offentliga källor inklusive sociala medieplattformar såsom Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och andra offentliga databaser kan användas när de är relevanta för syftet som informationen först delades för via dessa plattformar.

Vi kan också behandla personuppgifter i syfte att utveckla och upprätthålla relationer med sjukvårdspersonal, prövare, forskare, patienter och vårdgivare; för att meddela relaterade parter om Novavax finansiella information; för att kommunicera med dig för att svara på dina frågor och erbjuda teknisk eller administrativ support; undersöka och lösa tvister och säkerhetsfrågor och tillämpa våra villkor och bestämmelser. Vi kan behandla dina personuppgifter i syfte att förhindra, undersöka och anmäla bedrägeri, olaglig eller kriminell aktivitet, obehörig åtkomst till eller användning av personuppgifter, webbplatsen eller våra datasystem, samt för att uppfylla juridiska, lagstadgade, rättsliga och företagspolitiska skyldigheter; och för andra lagliga och legitima affärsändamål som vi meddelar dig om via andra medel än denna policy.

Eftersom Novavax vill se till att du får all relevant information utan att överbelasta dig kan vi tillhandahålla ytterligare integritetsmeddelanden till dig när vi samlar in dina uppgifter. Till exempel skickar vi ofta ett specifikt integritetsmeddelande till deltagare i forskningsstudier eller kliniska studier (”Forskning”) när vi inhämtar informerat samtycke, som beskriver våra förfaranden för integritetsskydd i samband med forskningen. Denna typ av meddelande kan styra hur vi behandlar informationen som du ger oss vid detta tillfälle istället för detta integritetsmeddelande.

De registrerade personer (”du”) som vi tar emot personuppgifter från när vi tillhandahåller tjänster är:

 • läkare och annan sjukvårdspersonal;
 • prövare i kliniska studier;
 • potentiella investerare i Novavax;
 • möjliga forskningsdeltagare;
 • serviceleverantörer, kontraktsanställda och konsulter;
 • arbetssökande, volontärer, och
 • andra personer som interagerar direkt med Novavax eller dess affärspartner.

Vilka personuppgifter vi samlar in

I samband med tjänsterna, och endast i den utsträckning som krävs för varje specifikt syfte, samlar vi in:

 • identifierande uppgifter som namn, yrke, e-postadress, postnummer och telefonnummer;
 • kontaktinformation som gatuadress, e-postadress, postnummer och telefonnummer;
 • forskningsspecifik information inklusive uppgifter om patienter, vårdare eller sjukvårdspersonal och deras forskningsaktiviteter;
 • hälsoinformation inklusive uppgifter om intresse för och deltagande i kliniska studier, webbseminarier, samhällsprogram och intressegrupper;
 • information om yrke och anställning inklusive uppgifter om CV, professionell eller akademisk historik, meriter, beteckningar, licenser och personalfiler;
 • servicedata inklusive information om förfrågningar och interaktioner med våra tjänster
 • andra bakgrundsuppgifter som information om brottslighet/olagligt beteende.;

Hur dina personuppgifter samlas in och hur de kan komma att delas

 • Inom Novavax. Vi delar dina personuppgifter inom Novavax för ändamålen som anges ovan.
   
 • Tjänsteleverantörer. Vi delar personuppgifter med tredje parts tjänsteleverantörer som genomför transaktioner eller utför tjänster för vår räkning, t.ex. sjukvårdspersonal, kontrakterade forskningsorganisationer eller andra medicinska institutioner som utför forskning för vår räkning eller i samarbete med oss, datalagrings- och dataanalysleverantörer, rekryterare, leverantörer av bakgrundskontroller, evenemangsarrangörer, marknadsföringsleverantörer, teknikleverantörer (inklusive tekniksupportleverantörer, leverantörer av e-postkommunikation och webbutvecklare) eller leverantörer som hjälper oss med tjänsterna.
   
 • Regelverk, rättsliga åtgärder, säkerhet och tillämpning av villkor. Vi kan dela personuppgifter med statliga tillsynsmyndigheter, inklusive i samband med övervakning, granskning och godkännande av våra studier, produkter och tjänster, finansiell informationsskyldighet, rapportering av biverkningar och som svar på deras förfrågningar om sådan information eller för att hjälpa till i utredningar. Vi kan också dela personuppgifter med tredje parter i samband med anspråk, tvister eller rättstvister, när det krävs enligt lag eller om vi beslutar att avslöjande är nödvändigt för att skydda din eller vår hälsa eller säkerhet, för att skydda oss mot bedrägeri eller kreditrisk, eller för att upprätthålla våra juridiska rättigheter eller kontraktsåtaganden som du har gjort.
   
 • Affärsöverföringar. Vi kan dela personuppgifter som del av en affärstransaktion, t.ex. fusion, förvärv, partnerskap, joint venture, finansiering eller försäljning av företagets tillgångar och kan överföra personuppgifter till en tredje part som en av företagstillgångarna i en sådan transaktion. Personuppgifter kan också delas om insolvens, konkurs eller tvångsförvaltning inträffar. 

Vilka rättigheter och vilken kontroll du har över vår behandling

 • Rätt till tillgång
  Du har rätt att begära information om vår användning av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära en kopia av personuppgifterna som behandlas av oss utan kostnad. Vi kan dock ta ut en rimlig administrativ avgift för att förse dig med ytterligare kopior av sådan information. Om du lämnar in din begäran via elektroniska medel som t.ex. e-post skickar vi dig informationen via ett vedertaget elektroniskt format.
   
 • Rätt till rättelse
  På din begäran eller på vårt eget initiativ kommer vi att rätta, anonymisera, radera eller komplettera personuppgifter som du eller vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har också rätt att förse oss med ytterligare uppgifter om relevant information saknas.
   
 • Rätt till radering
  Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter och vi måste radera dem om:

  Det kan dock finnas krav enligt gällande lag, eller andra tvingande skäl, som förhindrar oss från att radera dina personuppgifter omedelbart. I sådana fall slutar vi använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att uppfylla gällande lagar eller det relevanta tvingande skälet.
   
  • personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen som de samlades in för
  • vi använder dina personuppgifter utan ditt samtycke, om du drar tillbaka ditt samtycke och det inte finns någon annan laglig grund för behandling,
  • du har invändningar mot behandling av dina personuppgifter som baseras på vårt legitima intresse och det inte finns några berättigande skäl för behandling,
  • personuppgifterna inte har behandlats på ett lagligt sätt eller om vi måste radera personuppgifter på grund av en rättslig skyldighet.
    
 • Rätt till begränsning av behandling
  Vi kommer tillfälligt att begränsa behandling av dina personuppgifter om du begär det och när:
  -  du har begärt rättelse av dina personuppgifter, när vi kontrollerar att uppgifterna är korrekta;
  -  behandlingen är olaglig men du inte vill att dina personuppgifter raderas;
  -  vi som dataansvariga inte längre behöver behålla personuppgifterna för ändamålet som de samlades in för, men du vill att vi behåller informationen för att upprätta, utnyttja eller försvara ett rättsligt anspråk, eller om du har invändningar mot en behandlingsaktivitet som vi baserar på vårt legitima intresse under tiden vi beslutar om våra legitima intressen har företräde framför dina integritetsrättigheter.
   
 • Rätt att invända mot behandling
  Du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som vi baserar på våra legitima intressen. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi endast att fortsätta med behandlingen om vi har ett tvingande legitimt skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter, eller om fortsatt behandling krävs för att upprätta, utnyttja eller försvara ett rättsligt anspråk. Du kan alltid kontakta oss för mer information om den balansprövning som har gjorts innan behandlingen.
   
 • Rätt till dataportabilitet
  Du har rätt att få tillgång till personuppgifterna om dig som Novavax behandlar och som du har tillhandahållit till oss, på ett strukturerat, vedertaget och maskinläsbart format och, om tekniskt möjligt, överföra uppgifter till en annan dataansvarig om:
  • Novavax har baserat behandling av dessa data på ditt samtycke eller på genomförande av ett kontrakt med dig och
  • behandlingen utförs automatiskt.
    
 • När vår behandling av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka samtycket när som helst genom att kontakta oss eller genom att använda andra medel som vi meddelar dig om när du lämnar samtycke. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av detta integritetsmeddelande.

Kontakta oss

Om du har frågor om detta integritetsmeddelande eller frågor om sättet på vilket Novavax behandlar dina personuppgifter, eller om du behöver hjälp med att hantera dina integritetsval, då kan du gärna kontakta oss på:

Novavax, Inc.
21 Firstfield Road
Gaithersburg, MD 20878 USA

Telefonnummer: +1-844-NOVAVAX (668-2829)
[email protected]
 

Visa global telefonkatalog

Ställa en fråga till vårt dataskyddsombud

Du kan kontakta Novavax dataskyddsombud på [email protected].

EU:s tillsynsmyndigheter

Hur du lämnar in ett klagomål

Om du vill ta upp en fråga om våra databehandlingsförfaranden har du rätt att skicka din fråga till din lokala tillsynsmyndighet, som du hittar här: https://edpb.europa.eu/csc/about-csc/members-coordinated-supervision-committee_en, eller

Novavax ledande tillsynsmyndighet, Tjeckien, med hjälp av kontaktuppgifterna som anges på deras webbplats.

Hantera kommunikationsinställningar

Om du har anmält dig för att ta emot information från oss (eller, där det tillåts enligt lag, om du har gett oss eller vi har fått din kontaktinformation), kan vi skicka dig e-postmeddelanden, direktutskick, push-meddelanden eller andra kommunikationer om produkter eller tjänster beroende på den valda kommunikationsmetoden. Du kan be oss att inte göra detta när du kommer åt våra tjänster eller ändrar dina inställningar genom att uppdatera konton som du har med oss. Du kan när som helst välja att sluta ta emot kommersiella meddelanden från oss genom att följa avregistreringsinstruktionerna i formuläret som medföljer kommunikationen som du fick, eller genom att lämna in en begäran om att avstå från kommunikationer till kontaktinformationen som anges nedan i avsnittet Kontakta oss.

Tryckt material: Du kan avstå från att ta emot tryckt marknadsföringsmaterial till din gatuadress, till exempel reklam, flygblad eller vykort, genom att skicka en begäran om att avstå till kontaktinformationen som anges nedan i avsnittet Kontakta oss. Se till att du anger ditt namn och gatuadress exakt som de är skrivna på det tryckta materialet som du har fått. E-post: Du kan avstå från att ta emot marknadsföringsmaterial via e-post genom att klicka på avregistreringslänken längst ned i e-postmeddelandet som skickades till dig, eller genom att skicka en begäran om att avstå till kontaktinformationen som anges nedan i avsnittet Kontakta oss. Observera att du kan fortsätta att få vissa e-postmeddelanden om transaktioner eller ditt konto från oss.

Integritet för barn

Webbplatserna är inte avsedda för eller riktade mot barn under 18 år. Vi tar inte medvetet emot personuppgifter från barn under 18 år. Om du är under 18 år ska du inte förse oss med några personuppgifter, vare sig direkt, via formulär på webbplatsen eller på något annat sätt. Om du får kännedom om att ditt barn har försett oss med sina personuppgifter ska du kontakta oss på [email protected].

Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser som inte ägs eller styrs av Novavax. Var medveten om att vi inte ansvarar för andra webbplatsers integritetspolicyer eller hur dessa webbplatser drivs eller behandlar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att vara medveten om detta när du lämnar våra webbplatser och att läsa integritetspolicyn och villkoren och bestämmelserna som associeras med var och en av dessa tredje parts webbplatser som samlar in personligt identifierbar information.

Uppdateringar av vårt integritetsmeddelande

Novavax kommer ständigt att förbättra och lägga till nya egenskaper och funktioner till tjänsterna. På grund av dessa pågående förbättringar, lagförändringar och teknik som förändras snabbt kan Novavax datahanteringspraxis ibland ändras. Därför kan detta integritetsmeddelande emellanåt revideras. Vi meddelar dig om ändringar genom att publicera det nya integritetsmeddelandet på webbplatserna och uppdatera meddelandets verkställandedatum. Sådana ändringar av integritetsmeddelandet verkställs när de publiceras.